Stanovy občianskeho združenia PUBLICUM

podľa § 6 a nasl. zákona č .83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov


1. Názov a sídlo združenia

1.1 Názov združenia znie: PUBLICUM, o.z.

1.2 Občianske združenie PUBLICUM je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie (ďalej len „združenie“).

1.3 Sídlo združenia je:
Jakubovo námestie 3,
Bratislava – mestská časť Staré mesto,
PSČ 811 09,
Slovenská republika

2. Cieľ činnosti združenia

2.1 Predmetom a cieľom činnosti združenia je:
a) Vykonávanie a podpora mimoškolskej vzdelávacej činnosti;
b) Mimoškolská činnosť v záujmových krúžkoch;
c) Organizovanie kurzov, školení a seminárov;
d) Podieľanie sa na organizovaní a aj samostatné organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (kongresy, konferencie);
e) Združovanie osôb so záujmom a aktivitami vo vyššie uvedenej oblasti;
f) Napomáhanie a podpora realizácie projektov zameraných na vzdelávanie;
g) Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied;
h) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby;
i) Administratívne služby;
j) Kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) alebo konečnému spotrebiteľovi (maloobchod).

2.2 Pokiaľ združenie vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského alebo iného oprávnenia, tak cieľom týchto činností je získanie finančných prostriedkov pre financovanie hlavných činností združenia, ktorými sú činnosti v oblasti vzdelávania.

3. Vznik a zánik členstva v združení

3.1 Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia môže byť fyzická, ako aj právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a s cieľmi združenia. Fyzická osoba musí dosiahnuť vek 18 rokov a byť spôsobila na právne úkony v plnom rozsahu. Fyzická osoba nemusí byť občanom Slovenskej republiky. Členom môže byť aj zahraničná právnická osoba.

3.2 Členstvo v združení vzniká, zaniká alebo sa mení rozhodnutím rady združenia (ďalej len „Správna rada“). Pre vznik členstva v združení je žiadateľ povinný podať písomnú žiadosť. Správna rada rozhodne o členstve žiadateľa, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti a splatenia členského príspevku.

3.3 Členstvo zaniká:
a) písomným rozhodnutím Správnej rady o vylúčení člena,
b) písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia, ktoré je riadne doručené Správnej rade,
c) nezaplatením členského príspevku, ktorý bol určený rozhodnutím Správnej rady, ak sa členský príspevok za dané obdobie mal zaplatiť,
d) úmrtím člena,
e) zánikom právnickej osoby – spravidla výmazom z Obchodného registra alebo iného registra,
f) zánikom združenia.

4. Práva a povinnosti člena združenia

4.1 Členovia združenia majú v zmysle týchto stanov nasledovné práva:
a) právo podieľať sa na činnosti združenia,
b) právo zúčastňovať sa a hlasovať na rokovaní valného zhromaždenia,
c) právo voliť a byť volený do orgánov v súlade so stanovami združenia,
d) právo obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať tieto orgány o stanovisko,
e) právo byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

4.2 Povinnosťou člena združenia je:
a) dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia,
b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,
c) platiť členský príspevok,
d) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
e) plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov združenia,
f) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
g) nekonať v rozpore so záujmami združenia a zdržať sa vyjadrení, ktoré by mohli poškodiť povesť združenia.

5. Orgány združenia

5.1 Orgánmi združenia sú:
a) Správna rada,
b) Valné zhromaždenie.

6. Ustanovenia orgánov a ich právomoci

6.1 Výkonným a štatutárnym orgánom je Správna rada. Správnu radu tvoria 4 členovia prípravného výbor.

6.2 V mene združenia koná a podpisuje samostatne aspoň jeden člen Správnej rady. Podpisovanie sa uskutoční tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu združenia, člen Správnej rady pripojí svoj podpis.

6.3 Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

6.4 Do pôsobnosti Správnej rady patrí najmä :
a) voľba a odvolávanie predsedu Správnej rady, ktorý organizuje činnosť Správnej rady,
b) riadenie zabezpečenie činnosti združenia,
c) zabezpečenie vedenia účtovníctva,
d) predkladanie na schválenie valnému zhromaždeniu plán činnosti, rozpočet, výročnú správu o hospodárení združenia a ročnú účtovnú závierku,
e) zastupovanie združenia vo všetkých právnych úkonoch,
f) zvolávanie a pripravovanie zasadnutia valného zhromaždenia združenia,
g) rozhodovanie o vzniku, zmene a zániku členstva združenia ,
h) stanovenie výšky členského príspevku,
i) vytvorenie a obsadzovanie orgánov združenia,
j) vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia,
k) zabezpečenie fungovania bežných administratívnych a technických činností v rámci združenia,
l) rozhodovanie o základných otázkach fungovania združenia,
m) iné právomoci, ktoré nespadajú do právomoci ani jedného z orgánov združenia.

6.5 Najvyšší orgán združenia je valné zhromaždenie utvorené zo všetkých členov združenia, ktorí sú zapísaní do zoznamu členov. Zoznam členov vedie Správna rada, ak Správna rada nerozhodne inak.

6.6 Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a) rozhodovanie o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
b) schvaľovanie stanov, ich zmien a doplnkov; symbolov združenia,
c) schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy o hospodárení združenia,
d) schvaľovanie rozpočtu a ročnej účtovnej závierky združenia,
e) rozhodovanie o ostatných záležitostiach, ktoré si vyhradí s týmito stanovami, ak tieto nie sú v pôsobnosti iného orgánu.

6.7 Valné zhromaždenie zasadá podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne. Presný termín valného zhromaždenia bude určený rozhodnutím Správnej rady. Zasadnutie valného zhromaždenia sa uskutočňuje v sídle združenia alebo na inom mieste v Slovenskej republike alebo v Európ¬skej únii. V pozvánke bude stanovený termín a navrhovaný program valného zhromaždenia. Správna rada zvoláva pozvánkou jednotlivých členov združenia, najmenej 15 dní pred dňom konania valného zhromaždenia na e-mailovú adresu, ktorú člen združenia uviedol vo svojej písomnej žiadosti o členstvo alebo na inú ním preukázateľne poskytnutú e-mailovú adresu.

6.8 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, v prípade ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie sa prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Uznesenie valného zhromaždenia je platne a účinne schválené, pokiaľ za prijatie uznesenia hlasovali na valnom zhromaždení najmenej traja členovia Správnej rady.

7. Zásady hospodárenia

7.1 Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, pričom rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

7.2 Príjmy združenia sú:
a) členské príspevky,
b) dary právnických a fyzických osôb,
c) pôžičky, dotácie a granty z verejných rozpočtov a fondov Slovenskej republiky a Európskej únie, prípadne z iných fondov,
d) príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s cieľmi združenia, hmotný majetok a iné majetkové práva,
e) prostriedky získané pri uskutočňovaní projektov a aktivít v rámci predmetu činnosti združenia.

7.3 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

7.4 Majetok združenia môže byť použitý len na dosiahnutie cieľov združenia, prípadne na iné aktivity v súlade so stanovami združenia.

7.5 Za riadne hospodárenie a vedenie účtovníctva zodpovedá Správna rada.

8. Zánik združenia

8.1 Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení,
c) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Občianske združenie PUBLICUM vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie.

9.2 Tieto stanovy sú vyho¬tovené v slovenskom jazyku v štyroch rovnopisoch.Acknowledgement to our
Partners and Sponsors